Στην καινούρια εγκατάσταση του Δημήτρη Φουτρή με τίτλο «Β is everything you can imagine from the material world» ο βαθμός αντίληψης του υλικού κόσμου συναρτάται με τον βαθμό αντίληψης για την ρουτίνα των καθημερινών πρακτικών. Διάλογοι, σκέψεις, σχέσεις και ρόλοι συνδιαλέγονται με την υλικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά και με την ανάμνησή μας για αυτόν.

Το επίκεντρο αυτής της προβληματικής δεν είναι η καθημερινότητα, αλλά μάλλον η καθημερινή ζωή ως σύγχρονη ανθρώπινη κατάσταση, εντός της οποίας καταγράφονται και διαστρωματώνονται τα επίπεδα της αφήγησης για αυτήν. Ελλειπτικά, επαναληπτικά και θραυσματικά, όπως άλλωστε και η ίδια η ανάμνηση, αυτά τα επεισόδια δεν εφάπτονται με την ίδια τη ζωή, αλλά πλησιάζουν μέχρι το σημείο της διερώτησης για το πραγματικό. Ανάμεσα στα σχήματα αυτού του κολλάζ, στα κενά, εντοπίζουμε πρόσωπα και βιογραφίες διυλισμένα μέσα σε αυτό που αποκαλούμε βίωμα.

Ιδιαίτερη σημασία για τον Δημήτρη Φουτρή έχει, όπως άλλωστε και σε προηγούμενες δουλειές του, η δημιουργία της συνθήκης θέασης και του πλαισίου ανάγνωσης των έργων. Έτσι ο χώρος γίνεται αναπόσπαστο μέρος τους, και πιο συγκεκριμένα τα κενά του ταξινομούνται ιεραρχικά ως ανάλογης σημασίας με τα διαφορετικά εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Εγκατάσταση, φωτογραφία και βίντεο πραγματεύονται τα όρια μεταξύ του υλικού και του άυλου, των αντικειμένων και της γλώσσας.