Το Ίδρυµα Ωνάση προκηρύσσει το δέκατο ένατο (19ο) ετήσιο πρόγραµµα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών υποτροφιών µε ηµεροµηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2013, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς, πανεπιστηµιακούς καθηγητές όλων των βαθµίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου, καλλιτέχνες και σε µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.

ΚΛΑ∆ΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Ανθρωπιστικές Επιστήµες: Φιλολογία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία
  • Κοινωνικές Επιστήµες (εξαιρείται η Νοµική Επιστήµη), Πολιτικές Eπιστήµες, Κοινωνιολογία. Πολιτική Ανάλυση, ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, ∆ιοικητική Επιστήµη, Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική.
  • Οικονοµικές επιστήµες: Ναυτιλιακές Σπουδές, Χρηµατοοικονοµικά ,∆ηµόσια Οικονοµία
  • Καλές Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Φωτογραφία, Κινηµατογράφος, Νέα Μέσα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πρόγραµµα καλύπτει επιστηµονική έρευνα, µετεκπαίδευση και καλλιτεχνική δηµιουργία η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και µόνο για τους κλάδους που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.

Κατ’ αρχήν στο Πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν:

α)Αλλογενείς αλλοδαποί.
β)∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα, ειδικά για την κατηγορία Α, έχουν και οι Κύπριοι πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται και κατοικούν µονίµως εκτός Ελλάδος.
γ)Μπορούν να συµµετάσχουν µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής (από δευτέρας γενεάς και εξής), µόνο εάν φοιτούν σε αλλοδαπά πανεπιστήµια ή εργάζονται και διαµένουν µονίµως στην αλλοδαπή.
δ) Η ερευνητική χορηγία της κατηγορίας Α αφορά και σε Έλληνες την καταγωγή ή ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον ακαδηµαϊκή επαγγελµατική απασχόληση σε πανεπιστήµια ή ακαδηµαϊκού επιπέδου ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
ε)Η ως άνω διευκρίνιση αφορά επίσης στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας (Κατηγορίας Γ), οι οποίοι έχουν αποκτήσει πανεπιστηµιακό πτυχίο στην αλλοδαπή και έχουν µόνιµη κατοικία εκτός Ελλάδος τουλάχιστον από δεκαπενταετίας (15ετίας).

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου 2013. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται µόνον ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικώς ή αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Ιδρύµατος κατά τις εργάσιµες ώρες, καθηµερινώς 10:00- 15:00.

Α∆/νση Αλληλογραφίας: Γραφείο Αθηνών: Λ. Αµαλίας 56, 105 58 Αθήνα Τηλ. 0030 210 3713000, Fax: 0030 210 3713013

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.onassis.gr/uploaded/pdf/Scholarships%20Foreigners/19/PROKIRIXI_19_GREEK.pdf