Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντες οἱ στρατιῶται εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅς ἐστι λεγόμενος Κρανίου τόπος, ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος, οὐκ ἤθελε πιεῖν. Σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν, διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βαλόντες κλῆρον, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Προφήτου· «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον»· καὶ καθήμενοι, ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.

( Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον, Κεφ. 27: 33-54)

Cristo de la Columna, Caravaggio (Michelangelo Merisi) (1571-1610, Italy)

Christ At The Column, Michelangelo Merisi Caravaggio

The Taking Of Christ (oil On Canvas) By Michelangelo Caravaggio (1571-1610

The Taking Of Christ, Michelangelo Merisi da Caravaggio

Christ and the Apostles in the Garden, Michelangelo Merisi da Caravaggio, c. 1605

Christ and the Apostles in the Garden, Michelangelo Merisi da Caravaggio

Christ Carrying The Cross, Giorgione

Christ Carrying The Cross, Giorgione

The Dead Christ Supported By An Angel, Antonello da Messina

Pieta, Giovanni Bellini

Pieta, Giovanni Bellini

Pietà (The Lamentation Of Christ), El Greco

Pietà (The Lamentation Of Christ), El Greco

Pieta, Vincent van Gogh

Pieta, Vincent van Gogh

The Lamentation Over The Dead Christ (Pietà), Tintoretto

The Lamentation Over The Dead Christ (Pietà), Tintoretto

Christ Carrying The Cross, El Greco

Christ Carrying The Cross, El Greco

The Cross Of Christ With Saint Veronica, Albrecht Durer

The Cross Of Christ With Saint Veronica, Albrecht Durer

Christ Crucified Between The Two Thieves (Three Crosses), Rembrandt

Christ Crucified Between The Two Thieves (Three Crosses), Rembrandt